تعیین وقت مصاجبه سفارت سوئد

برای سفر به سوئد (به هر دلیل، توریستی ، دیدار دوستان و اقوام، تجاری، علمی، دانشجویی، …. ) ، نخستین گام، “گرفتن وقت مصاحبه” می باشد ” وقت مصاحبه سوئد” به منظور انجام مصاحبه ، انگشت نگاری و ارائه مدارک مربوطه است.

1 thought on “تعیین وقت مصاجبه سفارت سوئد

Leave a Comment